• DOLNOŚLĄSCY ZAWODOWCY
  Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodach:
  operator maszyn CNC, spawacz, handlowiecProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

O Projekcie

Projekt „Dolnośląscy zawodowcy" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8.Rynek pracy, Działanie 8.2.Wsparcie osób poszukujących pracy.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. - 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego przez 180 osób, w tym (50 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC, (na obszarze powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego) od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród w/w grupy 180 osób znajdzie się: 100 osób posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 10 osób powyżej 50 roku życia, 10 osób niepełnosprawnych, 10 długotrwale bezrobotnych oraz 50 kobiet, w tym 72 osoby zamieszkujące na terenie w/w powiatów, na obszarze wiejskim w rozumieniu KC, niezbędnych do pracy w zawodzie operatora CNC, spawacza MAG lub przedstawiciela handlowego w przeciągu 16 miesięcy od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

Uczestnicy projektu według występujących u nich braków oraz na podstawie określonych predyspozycji zostaną skierowani na szkolenia umożliwiające uzyskanie zawodów: operator maszyn CNC, spawacz (135) MAG lub „handlowiec” oraz szkolenia uzupełniające w przypadku operatora maszyn CNC – szkolenie CAD/CAM oraz rysunek techniczny, w przypadku spawacza MAG – rysunek techniczny, w przypadku przedstawiciela handlowego - ECDL Base. Decyzję o wyborze zawodu i konieczności odbycia dodatkowych szkoleń przewidzianych w projekcie podejmą wspólnie doradca oraz uczestnik.

W związku z realizacją projektu 36 osób (w tym 15 kobiet) zostanie skierowanych na 3 miesięczne staże w firmach na terenie województwa dolnośląskiego. Docelowo 69 uczestników projektu znajdzie zatrudnienie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone poniższe szkolenia.

OPERATOR MASZYN CNC

Szkolenie OPERATOR MASZYN CNC z zakresu ogólnej wiedzy o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości oraz obejmie instruktaż wstępny oraz ćwiczenia związane m.in. z programowaniem, przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, a następnie ćwiczenia samego wykonywania obróbek.

Czas trwania: 160 godzin zajęć, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych.

CAD/CAM

Szkolenie CAD/CAM z zakresu komputerowego wspomagania projektowania CAD, które obejmie m.in.: modelowanie, tworzenie złożeń części, dokumentację techniczną, modelowanie elementów, projektowanie form wtryskowych, wymiana danych między systemami, itp. oraz programowanie obróbki CAM, m.in.: toczenie, wiercenie, frezowanie płaszczyzn, frezowanie kształtowe, 4 i 5-osiowe, postprocessing.

Szkolenie skierowane wyłącznie dla uczestników szkolenia OPERATOR MASZYN CNC.

Czas trwania: 40 godzin zajęć.

SPAWANIE METODĄ MAG

Szkolenie SPAWANIE METODĄ MAG z zakresu ogólnej wiedzy o spawalnictwie, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości oraz obejmie instruktaż wstępny oraz ćwiczenia związane m.in. z przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, a następnie ćwiczenia samego wykonywania złączy – według wytycznych W-07/IS-02 ISG.

Czas trwania: 153 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych.

CZYTANIE RYSUNKU TECHNICZNEGO

Szkolenie z zakresu CZYTANIA RYSUNKU TECHNICZNEGO obejmujące: normy, błędy rysunku i ryzyko, warstwy rysunku, rysunek a model 3D, znaczenie komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków, rodzaje stosowanych linii, przekroje, rzutowanie, rodzaje wymiarów, rodzaje tolerancji.

Szkolenie skierowane wyłącznie dla uczestników szkolenia OPERATOR MASZYN CNC oraz SPAWACZ METODĄ MAG (135)

Czas trwania: 153 godziny zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 120 godzin zajęć praktycznych.

ECDL BASE

Szkolenie - ECDL BASE obejmujące 4 moduły (B1, B2, B3, B4):

 • Podstawy pracy z komputerem (moduł B1) - kluczowe założenia w odniesieniu do technologii ICT, komputerów oraz oprogramowania, włączanie i wyłączanie komputera, efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien, tworzenia prostych dokumentów oraz ich kopiowanie.
 • Podstawy pracy w sieci (moduł B2) - zasady przeglądania Internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci, używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracja jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych, efektywne wyszukiwanie informacji w sieci organizacja i przeszukiwanie poczty, wysyłanie wiadomości.
 • Przetwarzanie tekstów (moduł B3) - Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach plików, wybór odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja pomoc, tworzenie i edycja niewielkich dokumentów, wstawianie do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
 • Arkusze kalkulacyjne (moduł B4) - praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików, edycja wierszy i kolumn, tworzenie matematycznych i logicznych reguł, wybór oraz formatowania wykresów.

Szkolenie skierowane wyłącznie dla uczestników szkolenia PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Czas trwania: 64 godziny zajęć.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Szkolenie - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY obejmujące 4 moduły tematyczne:

 • Szkolenie z zakresu skutecznej prezentacji (16 godzin zajęć) - autoprezentacja, asertywność w kontaktach handlowych, motywacja, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, savoir vivre, etykieta komunikacji elektronicznej.
 • Szkolenie z zakresu technik sprzedaży (16 godzin zajęć) - techniki sprzedaży bezpośredniej, telemarketing, strategie i scenariusze zamykania sprzedaży, rozmowa handlowa (trening ze sprzętem audiowizualnym), psychologia sprzedaży, wywieranie wpływu, skuteczna prezentacja produktu.
 • Szkolenie z zakresu efektywnych negocjacji handlowych (16 godzin zajęć) - negocjacje handlowe, rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji i mediacji, negocjacje zespołowe i wielostronne, negocjacje z klientem biznesowym, trudny klient – techniki sprzedaży i negocjacji.
 • Arkusze kalkulacyjne (moduł B4) - praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach plików, edycja wierszy i kolumn, tworzenie matematycznych i logicznych reguł, wybór oraz formatowania wykresów. Czas trwania: 64 godziny zajęć.
 • Szkolenie z zakresu pozyskania i obsługi klienta (16 godzin zajęć) - prospecting – sztuka pozyskiwania klientów, prospecting online, budowanie marki i komunikacji w internecie, zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, obsługa aplikacji CRM, profesjonalna obsługa klienta.

Czas trwania: 64 godziny zajęć.

Rekrutacja

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

 • osoba bezrobotna, w tym osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba bierna zawodowo
 • miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego (180 osób) na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, w tym 72 osoby (co najmniej 40 % UP w projekcie) to osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie
 • wiek ukończone 30 lat (tj. w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)

Dodatkowo Beneficjenci projektu powinni przynależeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba o niskich kwalifikacjach
 • kobieta
 • osoby powyżej 50. r.ż.

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji kobiety, osoby niepełnosprawne oraz kandydatów 50+, którzy znajdują się w gorszej sytuacji w dostępie do szkoleń.

Szczegóły w regulaminie (plik do pobrania)

Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu „DOLNOŚLĄSKI ZAWODOWIEC” kompletu wymaganych dokumentów:

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu przedkłada:

 • Świadectwo potwierdzające najwyższy uzyskany poziom wykształcenia
 • Zaświadczenie z urzędu pracy o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych (jeśli dotyczy)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

O J&P Moritz Consulting Group

Firma szkoleniowa J&P Moritz Consulting Group to zespół, który posiada jeden wspólny cel - oferowanie aktualnym i potencjalnym klientom szkoleń na najwyższym poziomie. Wierzymy w zarządzanie poprzez wiedzę, dlatego też pomagamy wszystkim zainteresowanym rozwijać swoje kompetencje. Robimy wszystko by Nasze szkolenia uwzględniały zmieniające się potrzeby rynkowe.

Nasza kadra trenerów to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy o bogatym doświadczeniu. A ich umiejętność dzielenia się swoją wiedzą to podstawowe kryterium selekcji naszej kadry wykładowców. Wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i realizowaniu nowych standardów, prowadzących do podniesienia konkurencyjności. Naszym celem jest nowoczesne uczenie skutecznego działania nastawionego na realizację celów biznesowych. Rozwijamy kompetencje zawodowe przy zachowaniu pełnego życzliwości spojrzenia na sprawy kontaktów międzyludzkich.

Aktualności

<
8 listopada 2017

dotyczące wykonania usługi w zakresie:

 • Zad. nr 3 „Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestników oraz wsparcie na rzecz mobilności geograficznej”

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Dane zamawiającego

J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch
ul. Górczewska 53,
01-401 Warszawa

Szczegóły i dokumentacja na złożenie oferty – do pobrania w załączniku - pobierz załącznik.

J&P Moritz Consulting Group

ul. Legnicka 62, pok. 106,
54-204 Wrocław

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00